Opći uvjeti

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim Općim uvjetima koji su sastavni dio Ugovora o najmu (dalje u tekstu Ugovor) sklopljenog između JA.MASA j.d.o.o. (kao najmodavca) te pravne ili fizičke osobe (kao najmoprimca) utvrđuju se potanje sva ovlaštenja najmodavca i najmoprimca i to osobito način upravljanja unajmljenim vozilom, preuzimanje i vraćanje vozila, održavanje vozila, kvarovi na vozilu, plaćanje najma, osiguranje, prometne nezgode te druga prava i obveze koje potpisom Ugovora najmoprimac kao ugovorna strana u cijelosti prihvaća.

1.2. Potpisom Ugovora najmoprimac potvrđuje da je upoznat s cjenikom, tarifom i pravilima osiguranja koji su priloženi Ugovoru i čine njegov sastavni dio.

2. OVLAŠTENJE I UPRAVLJANJE UNAJMLJENIM VOZILOM

2.1. Vozilo se se jedino može dati u najam vozačima koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete u odnosu na minimum godina starosti i minimum godina posjedovanja vozačke dozvole i potrebene kategorije. Vozilo može iznajmiti osoba koja je starija od 21 godine i koja posjeduje vozačku dozvolu sa potrebnim kategorijama najmanje 24 mjeseca.

2.2. Ugovorom o najmu vozilo se može iznajmiti na rok koji utvrđuju suglasno obje ugovorne strane svojim potpisom na Ugovoru. Ukoliko se javi potreba za produženjem roka već utvrđenog Ugovorom, tada rok najma se produžuje i može se jedino produžiti u pismenom obliku u smislu Aneksa, a koji Aneks mora biti potpisan od objih ugovornih strana, te u protivnom ne proizvodi pravni učinak.Korištenje vozila po proteku roka iz Ugovora, a koji rok nije produžen na naprijed označen način smatrat će se otuđenjem vozila od strane najmoprimca.

2.3. Vozilom danim u najam smije isključivo i jedino upravljati osoba najmoprimac ili osoba koju je najmodavac naznačio u Ugovoru kao dodatni vozač i to pridržavajući se svih odredaba ovih Općih uvjeta i svih važećih zakona.

2.4. Najmoprimac se obvezuje da će vozilo koristiti samo u svrhu navedenu u Ugovoru i da neće biti upotrebljavano radi ostvarivanja koje druge svrhe osim navedene, a osobito da neće biti prometovano ili voženo od osobe koja nije navedena u Ugovoru o najmu. Isto tako se obvezuje da vozilo neće koristiti i voziti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih lijekova i opijata, kao i u protuzakonite svrhe, zatim za obuku vozača,za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta, za sportske priredbe ( trke ili brzinske probe), te ga neće dati u podnajam, i neće ga voziti van prometnica I., II., III. reda.

3. PREUZIMANJE VOZILA

3.1. Najmoprimac je prilikom preuzimanja vozila dužan potpisati Izjavu o stanju vozila ( u daljnjem tekstu: Izjava) koja čini sastavi dio Ugovora o najmu. Jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je trgovačko društvo JA.MASA j.d.o.o.

3.2. Prije potpisivanja Izjave Najmoprimac je dužan provjeriti stanje vozila i svu dodatnu opremu.Potpisivanjem Izjave najmoprimac je suglasan da preuzima vozilo u stanju u kojem je dano u najam. Stanje vozila mora biti suglasno utvrđeno s najmodavcem.Ukoliko bilo koji dio navedene opreme nedostaje ili postoje neki drugi vidljivi nedostaci najmoprimac je dužan obavijestiti najmodavca o svim nedostacima i primjedbama, a koji će se zajedno sa najmodavcem odmah u Izjavi naznačiti. Naknadno pozivanje u smislu traženja za otklanjanja nedostaka najmodavac je oslobođen odgovornosti te ih nije dužan naknaditi. Svaka šteta koja je učinjenja ljudskim faktorom kao i vožnjom isključivo i jedino odgovora i naknađuje najmoprimac. Potpisom Izajve najmoprimac prihvaća navedeno.

3.3. Potpisom Izjave Najmoprimac potvrđuje da je provjerio stanje vozila, da je preuzeo vozilo sa svom pripadajućom opremom i dokumentima, te da nema drugih primjedbi koje se odnose na stanje i opremu vozila.

3.4. Najmoprimac preuzima vozilo u ispravnom tehničkom stanju i obvezuje se vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom u Ugovoru o najmu.

4. VRAĆANJE VOZILA

4.1. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo u roku ( sat, dan, mjesec i godina) i mjestu naznačenom u Ugovoru i to u stanju u kojem ga je i preuzeo, sa svom pripadajućom opremom i dokumentima. Mjesto vraćanja vozila je mjesto sjedišta tvrtke u Lovranu, Cesta 43. Istarske divizije bb.

4.2. Prilikom vraćanja vozila najmoprimac je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku najmodavca Ugovor o najmu i Izjavu o stanju vozila. Ovlašteni djelatnik će u prisutnosti najmoprimca izvršiti pregled vozila te će u Izjavu unijeti podatke o uočenim nedostacima s obzirom na stanje u kojem je najmoprimac preuzeo vozilo.

4.3. Najmoprimac može produžiti najam najkasnije 24 sata prije isteka roka najma uz prethodno odobrenje najmodavca i na način kako je to utvrđeno u članku 2.2.U suprotnome smatrat će se da je najmoprimac protupravno prisvojio i otuđio vozilo. Ukoliko Najmoprimac ne vrati vozilo 6 sati nakon isteka Ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira najmodavca, isti će prijaviti otuđenje vozila nadležnoj policiji s svim podacima najmoprimca.

5. KILOMETRAŽA

5.1. Početni kilometri na vozilu koji je predmet najma, najmoprimac će zajedno s najmodavcem utvrditi i odredit očitovanjem temeljem tvorničkog instaliranog hodometra. Brojevi zajedno utvrđenih kilometra bit će naznačeni u Ugovoru. U slučaju da se na završetku najma ustanovi da je hodometar prepravljen i da ne prikazuje pravo stanje stvari koje je bilo tijekom najma, najmodavac će najmoprimcu će naplatiti dodatnih 500 km za svaki dan najma po cijeni prema važećoj tarifi iz Ugovora o najmu.

6. GORIVO

6.1. Najmoprimac preuzima vozilo s punim spremnikom goriva. U tijeku cijelog najma najmoprimac se smatra odgovornim za trošak goriva i to od trenutka kada vozilo preuzme i napusti depo najmodavca sve do trenutka kada vozilo vrati na depo najmodavca. Za slučaj da najmoprimac vrati vozilo, a da nije spremnik u cijelosti pun, naplatiti će mu se razlika do punog koja će biti uvećana za uslugu punjenja.

7. ODRŽAVANJE VOZILA

7.1. Najmoprimac pristaje i obvezan je održavati vozilo u dobrom stanju i to u stanju koje je jednako stanju koje je vozilo imalo u stanju kad ga je najmoprmac preuzeo. Najmoprimac je dužan redovito provjeravati motor i ulje kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Ulje je dužan mijenjati svakih 15 000 km. Najmoprimac se smatra i jedini je odgovoran za sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila, te je dužan istu podmiriti bez odgađanja.

7.2. Najmoprimac se obvezuje vozilo koristiti savjesno, održavati, čuvati i opterećivati sukladno uputi proizvođača te da neće vršiti nikakve izmjene dijelova, sklopova ili agregata na vozilu i slično bez dozvole najmodavca.

7.3. Najmoprimac se obvezuje za vrijeme trajanja najma snositi troškove pranja vozila, popravaka guma i svih ostalih troškova koji nastanu redovitom uporabom i vožnjom vozila. Najmoprimac je obvezan snositi troškove prometnih prekršaja uključujući i kazne za parkiranje vozila, pretovar te nezakonito i nepravilno korištenja tahografa, kao i za slučaj neplaćanja troškova autocesta koje obveze i kazne nastanu iz vremenskog perioda najma.Najmodavac ima pravo tereti najmoprimca i nakon prestanka Ugovora za izvršenje obveza koje su nastale za vrijeme najma uporabom i korištenjem vozila u najmu kao i za naplatu prometnih prekršaja.

8. KVAROVI NA VOZILU

8.1. Najmodavac nije odgovoran i nije dužan podmiriti bilo kakvu novčanu obvezu koja bi mogla nastati najmoprimcu za slučaj kašnjenja koje bi nastalo uslijed kvara ili neispravnosti vozila.

8.2. Nužni popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog zastupnika uz prethodno pismeno odobrenje od strane najmodavaca. Najmoprimac ima pravo povrata troškova, ali samo uz predočene račune ovlaštenog servisa koji je popravak izvršio i uz obvezno vraćanje promijenjenih dijelova u suprotnome troškovi se ne priznaju.

8.3. Najmodavac će Najmoprimcu uz predočenje valjanog računa od ovlaštenog servisera i dokaza da je isti plaćen, naknaditi troškove samo odobrenih popravaka na vozilu od strane najmodavca.

8.4. Ako se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promijenjen bez odobrenja najmodavca ili da jeizgubljen, tada će najmodavac najmoprimcu naplatiti štetu u visini tržišne cijene, promijenjenog ili izgubljenog dijela opreme, važeće na dan vraćanja vozila.

9. VAŽEĆE ISPRAVE VOZILA

9.1. Vozilo se iznajmljuje sa svim potrebnim važećim ispravama i to sa prometnom dozvolom, zelenim kartonom, prazinim tahograf listićima. Najmoprimac se drži odgovornim za označene isprave i obvezuje da za vrijeme najma isprave i svu drugu dokumentaciju vozila, neće ostavljati u vozilu. U slučaju da najmoprimac izgubi ili mu budu ukradene navedene isprave, ključeve, registarske oznake i sl. dodatno će ga se teretiti i bit će obvezan podmiriti sve troškove.

10. PLAĆANJE NAJMA

10.1. Najmoprimac može izvršiti plaćanje najma na slijedeće načine: uplatom prema predračunu najmodavca, virmanom i svim važećim karticama i to prije preuzimanja vozila. Najmoprimac se obvezuje najmodavcu platiti iznos za dnevni najam po ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju prema zaprimljenoj ponudi. Najmoprimac je dužan platiti polg u novčanom iznosu od 2.000,00 kuna ukoliko bude izjamio jedan od kamiona u ponudi. Za slučaj iznajmljivanja kombia najmoprimac nije dužan dati označeni polog. Po povratku iznajmljenog vozila u roku i bez oštećenja najmodavac će vratiti primljeni polog u cjelosti.

10.2. Ukoliko najmoprimac podmiruje svoje obveze za najam vozila kreditnom karticom, isti daje potpisanim Ugovorom o najmu, ovlaštenje najmodavcu da zaračuna troškove najma direktno od izdavatelja kreditne kartice i bez slip- obrasca. U slučaju da Najmoprimac nije uplatio dodatno osiguranje ( SCDW- otkup franšize), potpisom Ugovora o najmu Najmoprimac daje ovlaštenje Najmodavcu da izdavatelju kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu u visini franšize.

10.3.
Ukoliko Najmoprimac podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljenog predračuna, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na računu.

10.4. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, najmoprimcu će se naplatiti zakonska zatezna kamata i svi troškovi nastali u svezi istim.

10.5. Potpisivanjem ovog Ugovora najmoprimac pristaje da najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Najmoprimac nije o tome izvijestio Najmodavca u skladu s procedurom o povratu vozila.

10.6. Najmoprimac se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da Najmoprimac te kazne ne plati najmodavac će ih naplatiti najmoprimcu zajedno s administrativnim troškovima. Najmodavac zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti najmoprimca. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

11. OSIGURANJE

11.1. Tijekom najma, vozilo je osigurano osnovnim i kasko osiguranjem. Vozač i putnici osigurani su u slučaju tjelesne ozljede ili smrtnog slučaja. Osiguranje ni u kom slučaju ne pokriva štetu na gumama, štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu, štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila, štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl.opojnih sredstava, štetu koju je napravio neovlašteni vozač te štete na vozilu koje nisu prijavljene nadležnoj policijskoj postaji.

11.2. Najmoprimac se obvezuje podmiriti svaku štetu, do visine pune vrijednosti vozila ( oštećenje, krađa, gubitak vozila), nastalu u vrijeme trajanja najma kao i štetu za izmaklu dobit radi popravka vozila do najviše 30 dana, ukoliko je ista nastala krivnjom najmoprimca. Šteta za izmaklu dobit određuje se temeljem cjenika za dnevni najam priloženom Ugovoru i koji čini njegov sastavni dio. Iako je vozilo osigurano osnovnim i kasko osiguranjem najmoprimac će naknaditi svaku štetu u punom iznosu ako ju prouzroči teškim nemarom i nepažnjom.

11.3. Najmodavac daje mogućnost najmoprimcu da u novčanom iznosu od 150,00kn otkupi dodatno osiguranje ( SCDW- otkup franšize) čime će štete najmoprimca u smislu prometnih nezgoda kojim će doći do oštečećnja vozila biti osigurane. Označena franšiza ne pokriva i neće pokriti štete nastale redovitom uporabom najmoprimca.

12. PROMETNA NEZGODA

12.1. U slučaju prometne nezgode Najmoprimac se obvezuje odmah pozvati policiju na mjesto štetnog događaja ili prijaviti štetni događaj nadležnoj Policijskoj upravi i o tome obavijestiti najmodavca. U suprotnom Najmoprimac se može teretiti za nastalu štetu.

12.2. Najmoprimac se obvezuje da će osigurati vozilo od daljnjih šteta, te čekati upute Najmodavca o daljnjem korištenju vozila i postupiti u dogovoru s Najmodavcem te mu podnijeti pismeno izvješće o štetnom događaju. Najmoprimac se obvezuje da će sudjelovati u svim sudskim i izvansudskim postupcima radi naplate štete prema trećoj osobi u suprotnome dužan je troškove prouzročene nezgode snositi sam.

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

13.1. Najmoprimac prima na znanje da će se svi njegovi prikupljeni podaci koristiti isključivo u svrhu sklapanja Ugovora o najmu vozila, zatim radi provjere kod nadležnih institucija za slučaju sudskog i izvansudskog spora kao i za podmirenja troškova prometnih prekršaja ( Policijska uprava, Državno odvjetništvo, Javni bilježnik).

14. OSTALO

14.1. Najmoprimac svojim potpisom bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči točnost svih navedenih podataka iz isprava ( osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i prihvaća nadležnost suda u sjedištu Najmodavca u slučaju sudskog spora.